RACHUNKOWOŚĆ PARTII POLITYCZNYCH


stowarzyszenia, fundacje, wolontariat, praca społeczna

RACHUNKOWOŚĆ PARTII POLITYCZNYCH

Zasady prowadzenia rachunkowości partii politycznych wykazują pewną odmienność. Podstawowym aktem prawnym jest wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 stycznia 2003 r. w spr. zasad prowadzenia rachunkowości przez partię polityczną. W sprawach tam nieuregulowanych należy stosować przepisy ustawy o rachunkowości.

Rokiem obrotowym dla partii politycznej jest rok kalendarzowy, a podstawą zapisów księgowych są wszelkie dowody księgowe wynikające z przepisów.

Wpłaty składek członkowskich mogą być dokumentowane w sposób uproszczony, zawierający imienny wykaz członków z ich adresami, a rejestr wpłaconych składek stanowi ewidencję. Dokumenty księgowe dokumentujące wpłaty osób fizycznych na rzecz partii powinny zawierać określenie osoby dokonującej wpłaty (adres, imię i nazwisko).

Partia polityczna wyodrębnia przychody z działalności statutowej, przychody finansowe oraz pozostałe przychody. Podobnie jest z kosztami partii politycznej, do których zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych, koszty finansowe, oraz pozostałe koszty. Różnica pomiędzy przychodami a kosztami, skorygowana o zyski i straty nadzwyczajne przechodzi na następny rok obrotowy.

Rozliczenie subwencji z budżetu państwa następuje po zakończeniu roku kalendarzowego na podstawie kasowego wykonania wpływów z tytułu subwencji oraz wydatków dokonanych ze środków subwencji.