Finansowanie działalności stowarzyszeń


Stowarzyszenie jest organizacją społeczną – zrzeszeniem osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce prawo zrzeszania się zostało zagwarantowane konstytucyjnie oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Finansowanie działalności stowarzyszeń

Stowarzyszenie jest organizacją społeczną – zrzeszeniem osób mających wspólne cele lub zainteresowania. W Polsce prawo zrzeszania się zostało zagwarantowane konstytucyjnie oraz ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Partie polityczne, komitety wyborcze, związki wyznaniowe, organizacje pracodawców, związki zawodowe oraz związki rzemieślnicze są specjalnymi odmianami stowarzyszeń o odmiennych celach działania. Cechą wspólna wszystkich tych organizacji jest działalność niezarobkowa.

Stowarzyszenie rejestrowe posiada osobowość prawną, może przyjmować w poczet swoich członków osoby prawne, korzystać z ofiarności publicznej i przyjmować dotację od organów władzy państwowej i innych instytucji.

Majątek stowarzyszenia rejestrowego powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Do prawnego utworzenia tej formy stowarzyszenia wymagana jest rejestracja w KRS oraz zapisy statutowe regulujące jego działalność. Stowarzyszenie zwykłe ma natomiast charakter uproszczony i nie posiada osobowości prawnej, a postawą jego działalności jest regulamin.

Ta forma stowarzyszenia nie może prowadzić działalności gospodarczej ani przyjmować darowizn, spadków, zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z ofiarności publicznej. Źródłem finansowania działalności stowarzyszenia zwykłego są wyłącznie składki członkowskie.

Stowarzyszenia zwykłe nie otrzymują również dotacji unijnych ze względu na brak posiadania osobowości prawnej. Mogą natomiast ubiegać się o nie wspólnie z innymi podmiotami w ramach tzw. partnerstw