Stowarzyszenia to jedna z najpopularniejszych form organizacji społecznych. Nazywane bywa – zrzeszeniem. Stowarzyszenie powoływane jest przez grupę osób, które posiadają wspólne cele a także kręgi zainteresowań.

W Polsce typuje się różne typy stowarzyszeń, takie które posiadają odrębne cele oraz formy działania. Wyróżnia się jednostki organizacyjne działające pod nazwami: partie polityczne, związki wyznaniowe, komitety wyborcze, organizacje pracodawców, cechy rzemieślnicze a także związki zawodowe. W Polsce typuje się dwa typu stowarzyszeń – zwykłe i stowarzyszenia.

Aktem regulującym działania stowarzyszeń jest Konstytucja. Odpowiednia ustawa reguluje działania, formy zakładania a także formy jej działania. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Mogą je zakładać terenowe jednostki organizacyjne a także stowarzyszenia mogą się łączyć w związku stowarzyszeń. Stowarzyszenia mogą przyjmować w swój poczet kolejnych członków a także mogą korzystać z darów publicznych a także przyjmować dotacje od instytucji oraz państwa.

Po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym – stowarzyszenie ma osobowość prawną. Stowarzyszenia zwykłe nie mają osobowości prawnej. Aby ją założyć, trzeba deklaracji trzech osób. Na początku ustalają one regulamin a także typują przedstawiciela, który będzie reprezentował dane stowarzyszenie. Zakres kompetencji stowarzyszenia jest ograniczony. Nie może podjąć się powoływania jednostek terenowych a także łączyć w związki stowarzyszeń a także zrzeszać osoby prywatne.

Uznaje się, że stowarzyszenie jest zarówno w sensie materialnym, jak i publicznym jest wyznacznikiem demokracji. Jest elementem poszanowania elementarnych praw jednostki, posiadających wartości uniwersalne. Możliwość swobody wygłaszania opinii jest elementem rozwoju cywilizacyjnego. Praworządne państwa oraz te nowoczesne koniecznie muszą mieć możliwość swobody działania stowarzyszeń. Traktat Wspólnoty Europejskiej również porusza kwestie swobody organizowania stowarzyszeń.