Rady Osiedlowe powołane są do życia, aby nadzorować, zarządzać i stanowić o funkcjonowaniu osiedla. To ciało kolegialne składające się z osób, wybranych w wyborach. Rada Osiedlowa jest najniższą jednostką w hierarchii samorządu terytorialnego.rada

Członkowie rad, rad osiedlowych, pracują społecznie czyli nie otrzymują za swoją działalność wynagrodzenia. Decyzje rady osiedlowej mają moc prawną. Skład rady osiedlowej ma moc wnioskodawczą oraz opiniotwórczą. Zakres działania może wykraczać poza teren osiedla i promieniować na ogólniejsze działania władz miejskich.

W ramach kompetencji rad osiedlowej jest także stałe inicjowanie petycji obywatelskich i różnego typu inicjatyw obywatelskich. Celem działania rady osiedla jest wsłuchiwanie się w potrzeby mieszkańców osiedla a także koordynowanie takich, działań, aby było one właściwie zarządzane. Rada Osiedla jest organem, do którego mieszkańcy mogą zgłaszać swoje problemy i petycje.

Dodatkowo jako jednostka społeczna rada osiedla ma możliwość pracy i wspólnego działania z różnymi podmiotami, działającymi na niwie społecznej od dłuższego czasu, jak i krótko. Społeczność lokalna budowana jest przez skoordynowane i przemyślane działania obywateli. Rady Osiedlowe podlegają jednostkom o większym zakresie kompetencji, w ramach ustawodawstwa polskiego.